Voor de buurt door de buurt

Algemene voorwaarden

Voorwaarden aansprakelijkheid en veiligheid Zomer in de Zaanen 2019

Aansprakelijkheid


 • Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
 • Meedoen aan een evenement in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico.
 • Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de bezoeker, deelnemer of vrijwilliger tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.
 • Een ieder die meedoet aan een evenement of zich al dan niet met toestemming van ons binnen het evenemententraject bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 • Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen is eveneens niet aansprakelijk ingeval van verlies , diefstal of beschadiging van geldstukken, goed, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waardedocumenten of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.
 • De wederpartij is verplicht de schade te vergoeden die hij of zijn bagage aan Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen berokkent.

Veiligheid


 • In het belang van de veiligheid of goede verloop van het evenement heeft Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen te allen tijde het recht, wijzigingen in het evenementenprogramma aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Toegang tot, dan wel deelname aan het evenement kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.
 • De evenementendeelnemer dient de van overheidswege en door Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen gestelde voorschriften, met name doch niet uitsluitend welke die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. Hij/zij zal zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen waardoor hij zichzelf en/of andere evenementendeelnemers in een gevaarsituatie brengt.
 • Indien de evenementendeelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt is Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement.
 • Initiatiefgroep Zomer in de Zaanen heeft, uit veiligheidsoverwegingen, het aantal bezoekers aan specifieke optredens beperkt tot een maximum. Deelnemers en bezoekers zijn geboden zich aan deze richtlijnen te houden.
Stacks Image 2880
Tijdens het gehele festival zijn de EHBO-ers van snelverband aanwezig om met raad en daad in te springen als dat nodig is. Zij zitten op hun vaste plek bij het posthuis en lopen rondjes door het park.